lzth.net
当前位置:首页 >> 五年级乘法算式题50道竖式 >>

五年级乘法算式题50道竖式

1.5*4= 2.5*4 = 0.13* 4= 2.4-0.8= 4.2*1000= O .75+0.8 = 8.5*100= 0.18*0.3= O .04* 6.7x0.2 0.8x97 25x0.25 88x0.7 0.66x8 给点分呀!我懒得数是多少道,反正是50道以

山沟沟发的

五年级上册数学50道竖式计算题.具体有如下:1、8.6X3.25;0.325X0.14;3.2X5.06;21X1.26 ;3.1X0.78;9.1X0.32;100÷25;125÷15;900÷3;25x1252、16.7x3.2;6.24x0.15;8.04x23;1.25x2.3;3.69x1.2;9.12x2.3;4.78x69;3.66x9;1111÷11;1215÷15;3、8.03

2769 ÷1568 ÷980=1.64576 ÷520=8.81440 ÷240=63072 ÷960=3.2272 ÷680=0.43040 ÷340=7252 ÷60=4.21092 ÷780=1.44300 ÷500=8.61276 ÷220=5.82820 ÷940=3132

希望我提供的对你有所帮助,有30道题并附答案,你就自己跳吧: 0.72÷12 =0.060.77÷1.1 =0.70.72÷4 =0.189.6÷6 =1.64.6÷23 =0.214÷0.5 =286.8÷4=1.71.2÷3 =0.40.48÷6 =0.082.4÷0.6 =4 84÷0.04 =2100 0.49÷0.7 =0.7 6.3÷3.1=296÷0.6 =160 1.55

1.5*20 53*(7.3-2.5) 2.5*7.1 16.12*99 14.62*35 23*16.7 5.6*2.9 42*(1+2.3) 385*1.7 599.5*(70.5-69.5) 15*235 105*30.1 135.2*9 372÷3.6 72÷1.5 300.75÷0.25 17.481÷3.45 18÷0.45 84.42÷1.4 62.55÷12 6.3÷3 9.4÷212.5÷5 10.44÷9 7.8÷6 0.29÷3.1

坚式练习 144÷9= 97*3= 352÷5= 296÷4= 860÷2= 220*9= 153*5= 357÷6= 75÷5= 42*3= 615÷5= 74*5= 74*8= 50÷6= 200÷7= 121*4= 510÷9= 194÷2= 516*6= 100÷2= 43*8= 125*5= 415÷4= 453÷6= 705÷7= 321*3= 874÷3= 870*3= 352÷5= 429÷6=

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( ).2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几位,最后把积的小数点向( )移动几位.3、3.64*1.7的积是( )位小数,1.16*2.08的积是( )位小数.4、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com