lzth.net
当前位置:首页 >> 用5,7,8,9组成24点 >>

用5,7,8,9组成24点

(5+7-9)×8=24

8×5-9-7=24 (5+7-9)×8=24

5, 7, 8, 8的24点答案: 1: (7 - 5) × 8 + 8 2: ((7 - 5) × 8) + 8 3: (7 + 8) ÷ 5 × 8 4: ((7 + 8) ÷ 5) × 8 5: (7 + 8) ÷ (5 ÷ 8) 6: (7 + 8) × 8 ÷ 5 7: ((7 + 8) × 8) ÷ 5 8: (7 + 8) × (8 ÷ 5) 9: 8 - (5 - 7) × 8 10: 8 - ((5 - 7) × 8) 1...

有以下几种算法: 1、3+5+7+9=24 2、5*9-3*7=24 3、(7-5)*(3+9)=24 24点游戏: 拿一副牌,抽去大小王后(初练也可以把J/Q/K也拿去),剩下1~10这40张牌(以下用1代替A)。任意抽取4张牌(称为牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成...

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 扩展资料: 技巧: 1、利用3×8=24、4×6=...

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

解:∵已知需把5、7、7、9运用+ 、 - 、 × 、÷计算出24 2 × 12 = 24 ∴(9 - 7)× (7 + 5) = 2 × 12 = 24

1. 8×[﹙2×5﹚-7] 2. [﹙2×5﹚-7]×8 3. 8×[﹙5×2﹚-7]

解法如下: (1)(7+9)×2-8=24 (2)(9+7)×2-8=24 (3)2×(7+9)-8=24 (4)2×(9+7)-8=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com