lzth.net
当前位置:首页 >> 2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是... >>

2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是...

用2,4,6,7算24点,共有47种算法。 6+[﹙2×7﹚+4] [6+﹙2×7﹚]+4 2+[﹙7×4﹚-6] [4+﹙7×2﹚]+6 [﹙7×2﹚+6]+4 [﹙7×2﹚+4]+6 [﹙2×7﹚+4]+6 ﹙7-4﹚×﹙6+2﹚ 4+[﹙2×7﹚+6] ﹙4+6﹚+﹙7×2﹚ ﹙2+6﹚×﹙7-4﹚ 2+[﹙4×7﹚-...

你好!24点游戏题目【2,4,6,7】共有3种算法 1. 6+[﹙2×7﹚+4] 2. [6+﹙2×7﹚]+4 3. [4+﹙7×2﹚]+6

((7-5)*4)*3 (7-5)*(4*3)

9*10-7*8-10=24

10×6÷3+4=24 (10-6+4)×3=24 6×3+10-4=24 3×(10-4)+6=24

4×6×(3-2)=24 (3-2)×4×6=24 4×(3-2)×6=24 6×(3-2)×4=24 (3-2)×6×4=24 3×6+2+4=24

3.6.8.7.经过以下运算能够得24: 四则混合运算就是含有加法、减法、乘法和除法的运算。 在四则混合运算中,先算乘除,后算加减。有括号的,要先算括号中的。 在3,6,8,9这几个数字中,要得到24,可以把这几个数字分别相加。 即:3+6+8+7=9+8+7...

(1-7)*(2-6) (1+7)/(2/6) ((1+7)/2)*6 ((1+7)*6)/2 (1+7)*(6/2) (2-6)*(1-7) 2*(6-(1-7)) 2*((6-1)+7) 2*((6+7)-1) 2*(6+(7-1)) 2*(7-(1-6)) 2*((7-1)+6) 2*((7+6)-1) 2*(7+(6-1)) (6-(1-7))*2 ((6-1)+7)*2 6*((1+7)/2) (6*(1+7))/2 6/(2/(1+7))...

(9+2-5)×4=24 (4+2)×(9-5)=24 2×(9+5)-4=24

1: (3 + 3 ÷ 7) × 7 2: (3 + (3 ÷ 7)) × 7 3: (3 ÷ 7 + 3) × 7 4: ((3 ÷ 7) + 3) × 7 5: 7 × (3 + 3 ÷ 7) 6: 7 × (3 + (3 ÷ 7)) 7: 7 × (3 ÷ 7 + 3) 8: 7 × ((3 ÷ 7) + 3)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com